Splošni pogoji uporabe aplikacije BrezKazni.si

1. Splošne določbe

Splošni pogoji uporabe aplikacije BrezKazni.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic aplikacije in rešitve BrezKazni.si na eni strani in uporabniki na drugi strani ter pogoje uporabe aplikacije BrezKazni.si (v nadaljevanju: BrezKazni.si).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode BrezKazni.si je podjetje RoLeKS Robert Letnar s.p., Panonska ulica 33, 9231 Beltinci, matična številka: 5339546000 (v nadaljevanju: RoLeKS).

Aplikacijo BrezKazni.si lahko uporabljajo vsi, ki imajo za to ustrezno komunikacijsko napravo, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Nepooblaščena uporaba BrezKazni.si ali uporaba v nasprotju s temi Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic RoLeKS. Uporabnik je za kršitev teh splošnih pogojev odškodninsko odgovoren.

2. Opredelitev izrazov

2.1.

Uporabnik je fizična oseba ali pravna oseba, katera sprejme te splošne pogoje in si namesti aplikacijo BrezKazni.si na mobilni telefon z operacijskim sistemom Android 4.4 in višje oz. z nameščenim operacijskim sistemom iOS 8.0 ali višje.

2.2.

Imetnik oziroma lastnik je avtor aplikacije BrezKazni.si.

3. Pogoji uporabnika

3.1.

Uporaba aplikacije BrezKazni.si je omogočena brez registracije uporabnika in je brezplačna.

Uporaba aplikacije in telefona ni dovoljena med vožnjo.

3.2.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati in sam zagotoviti naslednje tehnične pogoje za pravilno delovanje aplikacije BrezKazni.si:
- Pametni mobilni telefon z nameščenim operacijskim sistemom Android 4.4 ali višji oz. z nameščenim operacijskim sistemom iOS 8.0 ali višje.
- Uporabnik mora na lastne stroške omogočiti dostop do interneta preko Wi-Fi ali omogočen prenos podatkov preko mobilnega operaterja.
- Uporabnik mora omogočiti dostop do lokacijskih podatkov (GPS).
- Uporabnik mora sam redno posodabljati operacijski sistem Android oz. iOS in aplikacijo BrezKazni.si.

3.3.

RoLeKS ne jamči za pravilno delovanje aplikacije BrezKazni.si, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.2. teh Splošnih pogojev.

4. Delovanje aplikacije BrezKazni.si

4.1.

RoLeKS zagotavlja nemoteno delovanje aplikacije BrezKazni.si, razen v primerih:
- Nedelovanja strojne opreme uporabnika oziroma ponudnika ali v kateremkoli drugem primeru, ko uporabnik ali ponudnik ne izpolnjuje pogoje iz teh splošnih pravil.
- Vzdrževalnih posegov (predvidenih ali nepredvidenih).
- Nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje aplikacije BrezKazni.si.
- Nedelovanja internetnih povezav ali mobilnih omrežij mobilnih operaterjev.
- Višja sila.

4.2.

RoLeKS si pridružuje pravico, da v primeru analize lokacij prijavljenih radarskih ali policijskih kontrol, izbriše javljeno točko. Hkrati si pridružuje pravico, da na ID napravo pošlje obvestilo. V primeru, da se z iste ID naprave večkrat ali pogosteje javljajo nepravilne lokacije radarskih in policijskih kontrol, da se v bazi tej napravi onemogoči dodajanje lokacij ter na napravo pošlje obvestilo o onemogočanju dodajanja. Ostale funkcionalnosti aplikacije ostanejo nespremenjene.

5. Omejitev odgovornosti RoLeKS

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva v aplikaciji BrezKazni.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine lastnika in imetnika aplikacije.

5.1.

Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo aplikacijo BrezKazni.si vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko BrezKazni.si, na lastno odgovornost.

5.2.

Vsi podatki objavljeni v aplikaciji BrezKazni.si so informativne narave. Lastnik aplikacije se bo v dobri veri in po svojih zmožnostih trudil za optimalno delovanje aplikacije, kljub temu pa ne prevzema nikakršne odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno delovanje. Vsi uporabniki aplikacijo uporabljajo na lastno odgovornost.

Ne lastnik aplikacije, ne katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi aplikacije BrezKazni.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in podatkih, ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz ali v zvezi z dostopom, uporabo ali nezmožnostjo uporabe informacij in podatkov v aplikaciji BrezKazni.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Prav tako lastnik mobilne aplikacije BrezKazni.si zaradi obiska in uporabe spletnega mesta ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe računalniške opreme (vključno s poškodbami, povzročenimi s strani virusov), mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero se dostopa do spletnega portala, ki bi utegnila nastati zaradi in pri uporabi mobilne aplikacije. Nadalje lastnik mobilne aplikacije prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe mobilne aplikacije BrezKazni.si.

Lastnik mobilne aplikacije BrezKazni.si si bo prizadeval za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih v mobilni aplikaciji, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse objavljene informacije so informativne narave.

Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravno obvestilo brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeniti in za posledice teh sprememb ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Zaradi navedenega priporočamo, da si to pravno obvestilo pogosteje ogledate in se seznanite z aktualno vsebino in s tem preprečite morebitne težave, nastale z uporabo našega spletnega portala in njegove vsebine.

6. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

6.1.

Uporaba aplikacije BrezKazni.si se uporablja brez registracije.

6.2.

Uporabnik aplikacije se s prenosom le-te strinja, da se osebni podatki, ki se prenašajo neposredno poleg aplikacije, uporabijo v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev. Lastnik mobilne aplikacije se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene pri obisku in prenosu naše mobilne aplikacije, varoval, obdeloval in hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07) ter jih brez dovoljenja uporabnika aplikacije ne bo posredoval tretjim osebam.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje neposredno ob prenosu aplikacije, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev, ki izhajajo iz aplikacije. Pod pojmom obdelava osebnih podatkov je razumeti kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.

V nadaljevanju so navedeni podatki, ki se avtomatsko zbirajo v času uporabe mobilne aplikacije in prenosa, ter način njihove obdelave:

a) Pridobivanje in obdelovanje podatkov med uporabo mobilne aplikacije
V primeru uporabe naše mobilne aplikacije, naši strežniki avtomatsko začasno shranijo podatke o obisku v obliki podatkovne datoteke. Pri tem se v našem sistemu zabeležijo naslednji podatki, ki so shranjeni do avtomatskega izbrisa:
- ID naprave (angl. Device ID), podatek za identifikacijo naprave, kje se ta nahaja ter za shranjevanje novih podatkov. Podatek je dvakrat (2) kodiran s algoritmom, katerega ni možno dekodirati. Ta podatek ne omogoča identifikacijo osebe, ki uporablja napravo.
- Geolokacija naprave, ta podatek omogoča, da lahko na tej napravi prikažemo radarje oz. druge podatke, ki so v bližini.
- Geolokacija v ozadju, ta podatek omogoča, da se lahko na tej napravi pridobiva informacije o radarjih oz. druge podatke, ki so v bližini, tudi če je aplikacija odprta samo v ozadju.
- Lokalna potisna sporočila (push notification), na tej napravi prikažemo obvestila o radarjih in druge podatke v bližini.

Za dostop do geolokacije, dostop do ID naprave telefona oz. tablice in pošiljanje potisnih sporočil potrebujemo strinjanje uporabnika pred uporabo aplikacije.

Obdelava teh podatkov se izvaja z namenom zagotoviti čim boljšo uporabo mobilne aplikacije (vzpostavitev povezave), varovanju sistema, tehnični administraciji spletne infrastrukture kot tudi optimizaciji mobilne aplikacije. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov.

b) Uporaba in posredovanje osebnih podatkov
Podatki so anonimizirani tako, da uporabljen način kodiranja ne omogoča dekodiranje podatkov in ni omogočeno podatke pripisati določenemu uporabniku aplikacije.

c) Varnost
Lastnik mobilne aplikacije je vzpostavil tehnične in organizacijske varnostne ukrepe z namenom zavarovati z naše strani obdelovane osebne podatke proti naključni ali namerni zlorabi, izgubi, uničenju ali neupravičenemu dostopu tretjih oseb. Te varnostne ukrepe prilagajamo in izboljšujemo ustrezno tehničnemu napredku.

7. Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

7.1.

Uporabnik je s tem, ko prenese mobilno aplikacijo, seznanjen z vsebino pogojev ter z njimi soglaša. RoLeKS objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.brezkazni.si.

7.2.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi RoLeKS. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

7.3.

RoLeKS ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 7.1.

8. Drugo

8.1.

Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

8.2.

Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe aplikacije BrezKazni.si ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

8.3

Ti splošni pogoji veljajo od 01.07.2018.

2018 © Vse pravice pridržane – BrezKazni.si